Zásady spracovania osobných údajov a ich ochrana podľa GDPR

(ďalej  len „Zásady“)
 1. 1. ÚVODNÉ USTANOVENie

  1. ShopFocus - Ing. Ján Forgáč, IČO: 71909788, DIČ: CZ7802206764, se sídlem Praha - Hostivař, Tesaříkova 1022/5, PSČ 102 00 (ďalej len „ShopFocus“), ako správca osobných údajov, informuje svojich potencionálnych klientov a užívateľov webových stránok https://www.shopfocus.sk o zhromažďovaní osobných údajov a zásadách ochrany súkromia v súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“).
  2. ShopFocus pri spracovaní osobných údajov postupuje podľa GDPR. 
  3. Nižšie uvádzame výpočet osobných údajov, spôsob ich spracovania, dobu, po ktorú sú Vaše osobné údaje spracovávané, ako aj informácie, ktoré sú subjektom údajov poskytované zo strany ShopFocus ako správcovi. 
 2. 2. aké osobnÉ údaje spracovávame?

  1. Spracovávame len nevyhnutne nutné základné údaje  a to: identifikačné údaje (Vaše meno a priezvisko, obchodnú firmu, adresu bydliska alebo sídla, prípadne tiež Vašu doručovaciu adresu, IČO, DIČ, Váš dátum narodenia) a Vaše kontaktné údaje, tj. Váš e-mail a Vaše telefónne číslo príp. IP adresu.
  2. Všetky osobné údaje získavame priamo od Vás, príp. z verejne dostupných zdrojov.
 3. 3. Za akým účelom spracovávame osobné údaje?

  1. Údaje spracovávame jednak k tomu, aby sme Vás mohli kontaktovať späť, pokiaľ sa zaujímate o naše produkty alebo služby, pokiaľ sa rozhodnete naše produkty či služby vyskúšať v rámci bezplatnej skúšobnej verzie a ďalej pre účely plnenia konkrétnej zmluvy, ktorú s nami uzavriete. Pre vzájomnú komunikáciu využívame užívateľský účet, pomocou ktorého budete mať prístup k produktom.
  2. Pokiaľ využijete len našu bezplatnú verziu a o ďalšiu spoluprácu nebudete mať záujem, Vaše dáta v užívateľskom účte prestaneme spracovávať do 6 mesiacov od poslednej komunikácie alebo od zrušenia bezplatnej skúšobnej verzie.
  3. Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu môžeme využiť taktiež k zasielaniu obchodnej ponuky. Súhlas so zasielaním obchodným ponúk môžete kedykoľvek odvolať (viď odst. 7.6. Zásad). V prípade, že súhlas neodvoláte, budeme Vaše údaje spracovávať po dobu 3 rokov, pokiaľ súhlas nepredĺžite. 
 4. 4. Ako dlho budeme spracovávať Vaše osobné údaje?

  1. ShopFocus uchováva Vaše osobné údaje po nevyhnutnú dobu k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu alebo po dobu nevyhnutnú k plneniu archivačných povinností podľa iných právnych predpisov (zákon o účtovníctve, zákon o archívnictve a evidencii, zákon o DPH), najdlhšie však po dobu 10 rokov od uknčenia zmluvného vzťahu.
  2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov, Vaše osobné údaje vymažeme.
 5. 5. Aké máme oprávnenia k tomu, aby sme spracovávali Vaše osobné údaje?

  1. Spracovávanie osobných údajov vykonávame vždy na základe jedného zo zákonných dôvodov pre každý účel spracovania. Osobné údaje môžu byť spracovávané buď na základe Vášho súhlasu, alebo na základe zákonom stanovených prípadov. Vo väčšine prípadov je spracovanie osobných údajov nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy či vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť, kedy ku spracovaniu nepotrebujeme Vás súhlas. V niektorých prípadoch vykonávame spracovanie osobných údajov z titulu nášho oprávneného záujmu, ktorým je riadne  plnenie všetkých vzájomných zmluvných záväzkov (vrátane napr. vymáhanie pohľadávok). Ďalším dôvodom spracovania osobných údajov je zákonná povinnosť, ktorá je nám uložená všeobecne záväznými právnymi predpismi (hlavne v oblasti účtovníctva, daní). Váš súhlas nepotrebujeme ani ku spracovaniu osobných údajov pokiaľ je spracovanie nevyhnutné pre ochranu životne dôležitých záujmov Vás alebo inej fyzickej osoby, alebo je spracovanie nevyhnutné pre splnenie úlohy vykonávaného vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou sme boli poverení.
  2. Spracovávame tiež tzv. cookies, ktoré sú nutné pre zaistenie fungovania a analýzu webu (s použitím týchto cookies nie je možné vysloviť nesúhlas). Ďalej využívame cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. Doba spracovania je v tomto prípade tri roky.
 6. 6. komu vaše osobní údaje poskytujeme?

  1. Vždy starostlivo zvažujeme a posudzujeme, či je poskytnutie osobných údajov inému príjemcovi nutné a či prípadný príjemca je schopný zaistiť adekvátnu ochranu poskytovaných osobných údajov.                                            ShopFocus poskytuje osobné údaje:
   - externým účtovníkom,
   - poskytovateľom platobných služieb a spracovateľom platieb za účelom zabezpečenia prevodu finančných prostriedkov.                                                                       - freelancerom podieľajúcim sa na vývoji a udržovaní našich produktov (z oblasti IT, marketingu, dát),
   - poskytovateľom prvkov a doplnkov, ktoré v rámci našich produktov a služieb využívate,
   - poskytovateľom e-mailingovej služby (Leadhub, Mailchimp a Zendesk).
  2. Vaše osobné údaje neposkytujeme do zemí mimo Európskú úniu. Osobné údaje sú spracovávané manuálne aj automatizovane.
 7. 7. Aké sú vaše práva?

  1. PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM (čl. 15 GDPR)
   Máte právo požadovať prístup ku spracovávaným osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú a k nasledujúcim informáciám:
   a) účelu spracovania osobných údajov;
   b) kategórii spracovávaných osobných údajov;
   c) kategórii príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo  budú sprístupnené;
   d) dobe spracovania a uloženia osobných údajov;
   e) všetkým dostupným údajom o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od Vás;
   f) skutočnosti, že dochádza k  automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.
  2. PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV (čl. 16 GDPR)
   Môžete sa na nás obrátiť so žiadosťou o opravu, ak sú údaje, ktoré o Vás vedieme, nepresné, neúplné či neaktuálne. S prihliadnutím k účelom spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia.
  3. PRÁVO NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV (čl. 17 GDPR)
   Môžete sa na nás obrátiť so žiadosťou, aby Vaše osobné údaje boli vymazané, pokiaľ:
   a) údaje nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromaždené alebo inak spracovávané,
   b) ste odvolal/a súhlas so spracovaním osobných údajov,
   c) údaje boli spracovávané protiprávne,
   d) údaje musia byť vymazané ku splneniu právnej povinnosti stanovené v práve EU alebo členského štátu, ktorý sa na správcu vzťahuje, alebo 
   e) pokiaľ ste vzniesol/vzniesla námietky proti spracovaniu podľa čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie alebo vznesiete námietky proti spracovaniu podľa čl. 21 odst. 2 GDPR.
  4. PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (čl. 18 GDPR)
   Máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov pokiaľ:
   a) popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť;
   b) spracovávanie je protiprávne a odmietate vymazanie osobných údajov a žiadate miesto toho o obmedzenie ich použitia;
   c) osobné údaje už nepotrebujeme pre účely spracovávania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
   d) vzniesli ste námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 odst. 1 GPDR, pokiaľ nebude overené, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
   Pokiaľ ste dosiahli obmedzenie spracovania, budete dopredu upozornení na to, že bude obmedzenie spracovania zrušené.
  5. PRÁVO NA PRENOSITEĽNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV (čl. 20 GDPR)
   Môžete nás požiadať, aby Vám Vaše osobné údaje boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo aby tieto údaje boli rovno prenesené k inému správcovi a to v prípade, že:
   a) spracovanie je založené na súhlase podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR alebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR alebo na zmluve podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; a
   b) spracovanie sa vykonáva automatizovane.
   1. PRÁVO KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS SO SPRACOVÁVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
    Môžete kedykoľvek odvolať udelený súhlas ku spracovávaniu osobných údajov, bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlasu pred jeho odvolaním.
  6. PRÁVO VZNIESŤ NÁMIETKU PROTI SPRACOVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV (čl. 21 GDPR)
   Máte právo z dôvodu týkajúcej sa Vašej konkrétnej situácie kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú na základe  čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Osobné údaje ďalej nespracovávame, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami subjektu údajov, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
   Pokiaľ sa osobné údaje spracovávajú pre účely priameho marketingu, máte právo vzniesť námietku kedykoľvek proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, pre tento marketing, čo zahrňuje aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohto priameho marketingu.
  7. PRÁVO PODAT SŤAŽNOSŤ
   V prípade, že sa domnievate, že pri spracovaní Vašich osobných údajov postupujeme nezákonne, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je:
   Úrad pre ochranu osobných údajov  (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).
 8. 8. porušenie zabezpečenia osobnÝch údajOV

  1. Pokiaľ je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre Vaše práva a slobody, oznámime Vám toto porušenie bez zbytočného odkladu. V oznámení sa popíše povaha porušenia zabezpečenia osobných údajov a uvedú sa v ňom najmenej informácie a opatrenie uvedené v čl. 33 odst. 3 písm. b), c) a d) GDPR. Toto oznámenie sa nevyžaduje, ak je splnená akákoľvek z týchto podmienok:
   a) zaviedli sme náležité technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia boli použité pri osobných údajoch dotknutých porušením zabezpečenia osobných údajov, hlavne také, ktoré činia tieto údaje nezrozumiteľnými pre kohokoľvek, kto nie je oprávnený k nim mať prístup, ako je napríklad šifrovanie;
   b) prijali sme následné opatrenia, ktoré zaistia, že vysoké riziko pre Vaše práva a slobody sa už pravdepodobne neprejaví;
   c) vyžadovalo by to neprimerané úsilie.
 9. 9. poverenec pre ochranu osobných údajov

  1. ShopFocus nemá osobu tzv. poverenca. V záležitostiach súvisiacich so spracovávaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na nás:
   Doručovacia adresa: Praha - Hostivař, Tesaříkova 1022/5, PSČ 102 00
   E-mail: podpora(a)shopfocus.sk
   Všetky kontaktné údaje nájdete tiež na internetových stránkách https://www.shopfocus.cz/kontakt.

   Tieto Zásady sú účinné od 4. 5. 2021.

Vyskúšať e-shop zdarma

Vyskúšať E-shop zadarmo x

 • Váš E-mail *

Prístup do administrácie E-shopu Vám pošleme na zadaný email.

Individuálne riešenie e-shopu x

 • Váš E-mail *
 • Popis Vášho e-shopu. (funkcie, grafika) *

Po odoslaní Vášho E-mailu Vám naň obratom odpíšeme.