VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. 1. ÚVODNé uSTANOVENie

  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) boli vytvorené poskytovateľom a upravujú vzťahy, ktoré vznikajú pri poskytovaní služieb prenájmu riešenia elektronických obchodov (ďalej len „e-shop“) a súvisiacich služieb zo strany poskytovateľa Vám ako užívateľom a ich použitie.
  2. Odoslaním objednávky z elektronického objednávkového formulára alebo e-mailu na dodávku služieb potvrdzujete, že ste sa s týmito  VOP zoznámili, rozumiete im, vyjadrujete svoj súhlas z ich znením, a v celom rozsahu ich akceptujete.
  3. Zmluvu s Vami uzatvárame pomocou komunikačných prostriedkov  na diaľku bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán. Za zmluvu je možné považovať akýkoľvek dokument, ktorý zmluvu tvorí, alebo je jej súčasťou (najmä objednávka, prílohy, cenník, VOP).
 2. 2. definície

  • poskytovateľ - ShopFocus - Ing. Ján Forgáč, IČO: 71909788, DIČ: CZ7802206764,
   so sídlom Praha - Hostivař, Tesaříkova 1022/5, PSČ 102 00
  • užívateľ – Vy, podnikateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti
  • produkt – e-shop vytvorený pomocou šablón na webovej stránke poskytovateľa alebo zhotovený poskytovateľom na základe individuálnej zakázky
  • dodávka – dodanie služby alebo produktu
  • viac práce – práca vykonaná poskytovateľom mimo zjednaný rozsah práce
  • cenník – cenník jednotlivých produktov a služieb poskytovateľa vrátane technických parametrov, ktorý je dostupný tu
 3. 3. postup pri Uzavretí zmluvy

  1. Objednávku produktu alebo služieb môžete urobiť prostredníctvom on-line formulára na webe poskytovateľa alebo prostredníctvom e-mailu. Po zaslaní objednávky Vám pošleme overovací e-mail, aby sme vedeli, že ste objednávku urobili skutočne vy. Pokiaľ je všetko v poriadku, zašleme Vám prístupové údaje a to najneskôr do ďalšiehoí dňa. Po prihlásení sa  do Administrácie e-shopu Vám začne bežať bezplatná 30-denná skúšobná verzia e-shopu, počas ktorej si môžete zvoliť produkt alebo službu z našej ponuky. 
  2. Pokiaľ si vyberiete náš produkt alebo službu, vystavíme Vám zálohovú faktúru prostrednictvom on-line formulára na prenajatom e-shope podľa zvolenéja tarify a cenníku. Po uhradení faktúry a uplynutí 30-dennej skušobnej doby je funkcionalita e-shopu obmedzená len na Vami zvolenú tarifu.
  3. V prípade, že si z našej ponuky nevyberiete, dôjde po uplynutí 30-dennej skúšobnej doby k postupnému úplnému zneprístupneniu  e-shopu ako pre Vás, tak aj  pre Vašich zákazníkov.
  4. Vystavením zálohovej faktúry, ktorá je súčasne potvrdením Vašej objednávky produktu alebo služby, dôjde k uzavretiu zlmluvy.V takom prípade ste povinný uhradiť faktúru spôsobom, ktorý ste si v objednávke zvolili. Úprava platobných podmienok môže byť z našej strany spoplatnená.
  5. Pokiaľ by sme objednávku nemohli splniť, zašleme Vám novú ponuku služby alebo produktu. Táto ponuka sa považuje za nový návrh zmluvy, ak ju prijmete, je zmluva okamžikom akceptácie novej ponuky uzavretá. 
 4. 4. Individuálna zákazka

  1. Individuálna zákazka je na mieru zhotovený hmotne zachytiteľný výsledok duševnej alebo inej činnosti poskytovateľa, ktorý Vám bude vytvorený na základe Vašich individuálnych požiadaviek.
  2. Na základe Vašej požiadavky Vám vytvoríme cenovú ponuku. Pokiaľ s cenovou ponukou budete súhlasiť a vytvoríte záväznú objednávku, je zmluva uzatvorená akceptáciou objednávky poskytovateľom. Malé, technicky podmienené odchýlky od ponuky, ktoré ju podstatným spôsobom nemenia, si tiež vyhradzujeme po akceptácii objednávky.
  3. Akékoľvek ďalšie Vami vyžiadané individuálne úpravy, ktoré neboli zahrnuté v objednávka, môžu viesť k navýšeniu ceny individuálnej zákazky. 
  4. Pokiaľ  nie sme schopní dodržať termín dodávky individuálnej zákazky, dodávku neposkytneme, alebo sa zmenila výrazným spôsobom jej cena, vyhradzujeme si právo neakceptovať objednávku alebo jej časť.
  5. Dodacia dobu individuálnej zákazky určujeme jednostranne a začne plynúť, akonáhle uhradíte zálohovú faktúru. V prípade Vášho omeškania s dodaním podkladov nutných pre vytvorenie dodávky sme oprávnení predĺžiť termín dodacej doby, bez toho aby sme boli v omeškaní v plnení svojich záväzkov.  
  6. Súčasne si Vás dovoľujeme upozorniť, že nami vytvorená ponuka na individuálnu zákazku vrátane technických parametrov a ceny je považovaná za dôvernú informáciu v zmysle  § 1730 Občianskeho zákonníka.  Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nie ste oprávnení zoznámiť s ponukou tretie osoby, v opačnom prípade ste zodpovední za spôsobenú škodu a ušlý zisk v prípade porušenia tejto povinnosti.  
 5. 5. DistribÚcia dodávky, cena, platObnÉ podmienky

  1. Distribúcia dodávky formou prenájmu je realizovaná výhradne hosťovaním dodávky na serveroch poskytovateľa. 
  2. Odmena za produkt alebo službu spolu s odmenou za poskytnutie licencie je dohodnutá v zmluve a vyplýva z Vami zvolenej tarify. V tejto cene nie sú zahrnuté žiadne ďalšie súvisiace služby, pokiaľ nie je vyslovene uvedené inak.  
  3. Viacpráce Vám bude účtovaných na základe cenovej ponuky, spravidla hodinovou sadzbou vo výške 68,-€.  Akonáhle špecifikujete svoju požiadavku na Viacpráce, vypracujeme jej cenovú ponuku vrátane časového rozvrhu a pošleme Vám ju k odsúhlaseniu. Viacpráce vykonáme až po Vašom odsúhlasení, vrátane jej ceny formou dodatku ku zmluve (a to aj prostredníctvom komunikačných prostriedkov na diaľku, napr. e-mailom). 
  4. Špeciálna ponuka dodávky je platná len pri odbere určitého množstva či druhu do stanoveného termínu. 
  5. Ak dosiahne index rastu spotrebiteľských cien vyhlasovaný SNB v porovnaní so stavom ku dňu účinnosti zmluvy aspoň  5 %, vyhradzujeme si právo zvýšiť užívateľovi výšku pravidelných mesačných platieb za dodávku, a to v rovnakej percentuálnej výške od nasledujúceho kalendárneho mesiaca v ktorom došlo k zvýšeniu spotrebiteľských cien. K ďalšiemu zvýšeniu dôjde podobne vždy, keď index rastu cien dosiahne  5 % v porovnaní s 1.dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k posledenému zvýšeniu pravidelných mesačných platieb za dodávku.  
  6. Po uhradení zálohovej faktúry Vám bude vystavená konečná faktúra, v ktorej bude zahrnuté aj vyúčtovanie zálohy. 
  7. Pokiaľ  budete v omeškaní s úhradou faktúry alebo jej časti, sme Vám oprávnení účtovať zmluvnú pokutu vo výške  0,1% dlžnej čiastky bez DPH za každý deň omeškania odo dňa splatnosti až do úplného uhradenia. . Za tretiu upomienku k úhrade dlhu Vám môžeme účtovať ďalšiu jednorazovú zmluvnú  pokutu vo výške  4,- EUR bez DPH a súčasne pozastaviť  back-end časť e-shopu a pozastaviť funkciu zasielania informácií o nových objednávkach v e-shopu na Váš e-mail. V rámci štvrtej upomienky sme oprávnení účtovať ďalšiu zmluvnú pokutu vo výške 8,- EUR bez DPH. Rokovanie o  zmluvnej pokute nemá vplyv na nárok na náhradu škody v plnej výške. .
  8. Zmluvné strany považujú tieto zmluvné pokuty za primerané. 
  9. V prípade nesplnenia svojho záväzku uhradiť cenu za dodávku včas a riadne, sme oprávnení prerušiť poskytovanie plnenia až do úplného uhradenia záväzku vrátane dohodnutých úrokov, zmluvných pokút a ďalších nárokov. Prerušenie plnenia nemá vplyv na Vašu povinnosť uhradiť všetky doposiaľ splatné záväzky, hradiť aj naďalej mesačné platby za predmet plnenia a uhradiť zmluvné pokuty, úrok z omeškania a náhradu škody. Súčasne môžeme dať našu pohľadávku externému subjektu k vymáhaniu a to vrátane nákladov za také vymáhanie pohľadávky. 
 6. 6. Dodacie podmienky

  1. Akonáhle Vám umožníme prístup do administrátorského rozhrania hostovanej aplikácie, uvedieme do prevádzky Vami objednaný produkt alebo službu na internete, je zmluva z našej strany splnená. Zdrojové kódy aplikácií neposkytujeme.
  2. Akonáhle Vám oznámime sprevádzkovanie produktu alebo služby, ste povinný nám neodkladne oznámiť vady na dodávke, v opačnom prípade platí, že sme poskytli všetko správne. 
 7. 7. AktualizÁcia, upgrade, technická podpora

  1. V rámci technickej podpory Vám zaistíme:
   • heslom zabezpečený prístup pre administráciu e-shopu – trvalý prístup pre administráciu dohodnutých častí prezentácie prostredníctvom webového rozhrania (HTTP),
   • prístup k rozhraniu technickej podpory, ktorá slúži ako hlavný komunikačný kanál pre riešenie požiadavkou,
   • telefonickú/e-mailovú technickú podporu k obsluhe systému (max. 5 požiadavkou/mesiac).
  2. Vykonávame tiež aktualizáciu jadra dodávky, ktoré sa týkajú administrácie dodávky, jadra systému a prezentačnej časti aplikácie (front-end). Aktualizácie môžu byť spoplatnené. Nové funkcie a moduly administrácie dodávky nie sú automaticky súčasťou aktualizácie.
  3. Za účelom vykonania aktualizácie sme oprávnení obmedziť či pozastaviť činnosť dodávky na nevyhnutnú dobu. Nezodpovedáme však za prípadné finančné straty užívateľovi spôsobené pozastavením  dodávky z dôvodu aktualizácie. 
  4. Nezodpovedáme za bezproblémovú funkčnosť napojenia produktu na programy tretích strán.
  5. Neposkytujeme technickú podporu, tj. support realizovaný cez rozhranie Helpdesk užívateľom, ktorí prevádzkujú svoj e-shop prostredníctvom proxy serverov tretích strán.
 8. 8. Trvanie a ukončenie zmluvy

  1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú podľa Vami zvolenej tarify a predplatného.
  2. Zmluvu je možné ukončiť:
   • automaticky, pokiaľ nedôjde k uhradeniu predplatného na ďalšie obdobie,
   • písomnou dohodou strán,
   • písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu (výpovedná doba je jeden mesiac a začne bežať prvým dňom mesiaca nasledujúceho fakturačného obdobia po doručení výpovedi druhej strane, ak nie je medzi stranami dohodnuté inak)
   • výpoveď poskytovateľa z dôvodu vyššej moci (výpovedná doba je 15 dní a začína odo dňa nasledujúceho po doručení výpovedi užívateľovi),
   • odstúpením od zmluvy,
   • ukončením poskytovania služieb a následným zmazaním e-shopu, ktorý je v bezplatnej tarife Demo bez ďalších objednaných služieb a ktorý po dobu minimálne 6 po sebe idúcich mesiacov nevykazuje žiadnu aktivitu a objednávky (tým nezaniká Vaša povinnosť k úhrade splatných záväzkov).
  3. Odstúpenie od zmluvy je možné len z dôvodov uvedených v zákone a v týchto VOP, ak nie je dohodnuté inak, a to na základe písomného oznámenia doručeného druhej strane s uvedením dôvodu odstúpenia a s účinkami odstúpenia k okamžiku doručenia tohto oznámenia druhej strane. 
  4. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy pokiaľ druhá zmluvná strana:
   • vstúpila do likvidácie,
   • bolo voči nej zahájené insolvenčné konanie,
   • bol u nej zamietnutý návrh na zahájenie insolvenčného konania pre nedostatok majetku, alebo bol u neho zahájený výkon rozhodnutia/exekúcie.
  5. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy taktiež z dôvodu podstatného porušenia zmluvy z našej strany. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje opakované neplnenie povinností, ktoré nenapravíme ani v dodatočne poskytnutej dobe 30 dní od doručenia písomnej výzvy s upozornením na také neplnenie (za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje ukončenie poskytovania služieb s následným zmazaním e-shopu, ktorý je v bezplatnej tarife Demo podľa odseku 8.2. týchto VOP).
  6. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy taktiež z dôvodu podstatného porušenia zmluvy z Vašej strany. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje omeškanie užívateľa s úhradou splatnej pohľadávky viac ako 14 dní, opakované omeškanie s úhradou splatnej pohľadávky, porušenie autorských práv zo strany užívateľa, poskytnutie dodávky zakúpenej užívateľom od poskytovateľa tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu, alebo iné podstatné porušenie povinností stanovených v zmluve.
  7. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody, zmluvné pokuty, povinnosť mlčanlivosti alebo ustanovenie na ochranu autorských práv poskytovateľa, a povinnosť užívateľa k úhrade splatných záväzkov.
  8. Účinkom odstúpenia od zmluvy zanikajú vystavené objednávky, ktoré neboli k tomuto okamžiku dodané alebo poskytnuté. Máme právo vyúčtovať dodávky, ktoré boli k účinku odstúpenia od zmluvy skutočne poskytnuté, a/alebo vyúčtovať skutočné prevedenie dodávky.
  9. Ak viete o akejkoľvek reklamnej a marketingovej akcii, ktorá môže spôsobiť veľkú návštevnosť produktu, ste povinný nás o tom dopredu informovať. Pokiaľ tak neučiníte s dostatočným predstihom, môžeme prevádzku produktu pozastaviť, pokiaľ svojou nadmernou záťažou obmedzuje server, na ktorom je umiestený.
  10. V prípade ukončenia zmluvy máte povinnosť všetky dáta, zálohy a ďalšie údaje v e-shope exportovať a zálohovať, pretože produkt po skončení zmluvy nenávratne vymažeme.
 9. 9. Povinnosti strán, záruka

  1. Za obsah a dáta zverejnené a umiestnené na našom virtuálnom serveri zodpovedáte Vy. Naše produkty a služby nesmiete používať k šíreniu  SPAMu, v prípade, že budeme v náväznosti na nežiadúce rozosielanie SPAMu umiestnení na spam listy, sme oprávnení účtovať Vám zmluvnú pokutu a to vo výške 200,- €.
  2. E-mailové schránky poskytované prostredníctvom služby ShopFocus nesmiete používať k hromadnému rozosielaniu pošty alebo k odosielaniu emailov s falošnou hlavičkou odosielateľa. 
  3. Užívateľ  nie je oprávnený vkladať svoj e-shop pomocou iframe ani iných metód na ďalšie domény ani subdomény, než ktorá je nastavená v administrácii daného e-shopu.
  4. Ak dôjde k výpadku serveru najmä z dôvodu plánovanej údržby, budeme Vás o tom informovať dopredu pomocou e-mailu alebo oznámenia v administratívnom rozhraní e-shopu. Pri výpadku, ktorý spôsobíme na viac ako 24 hodín, sa znižuje čiastka za služby o pomernú čiastku počtu dní v mesiaci, kedy nebol server v prevádzke. Pri platbe na dlhšie obdobie ako mesiac sa znižuje čiastka z pomernej časti, kedy bol server mimo prevádzku.
  5. Nezodpovedáme Vám za vady ani škody spôsobené vadami dodávky alebo jej chybnými výstupmi, pokiaľ si ich spôsobíte Vy, tretie osoby alebo pokiaľ sú spôsobené okolnosťami vylučujúcimi našu zodpovednosť. Môže sa tak stať napríklad:
   • vložením nesprávnych údajov do dodávky užívateľom, alebo jeho chybným postupom pri vkladaní informácií alebo súborov, zavírovaním lokálnej siete užívateľa alebo jeho počítačov počítačovými vírusmi, útokom hackerov alebo iným útokom,
   • poškodením spôsobené neodborným zásahom do dodávky,
   • poškodením spôsobené nesprávnou funkciou technického vybavenia, operačného systému alebo siete, nesprávnou funkciou programov iných výrobcov,
   • zásahom vyššej moci, v prípade poruchy na zariadení, zlyhanie dodávky energie, výpadku internetového pripojenia,
   • nesprávnou obsluhou správcom systému užívateľa alebo v dôsledku napadnutia serveru treťou sobou pre nedodržanie bezpečnostných štandardov obvyklých pri prevádzke hostingu na internete,
   • porušením autorských práv, práv k ochranným známkam, práv k obchodnému menu a iných práv chránenými slovenskými zákonmi spôsobené užívateľom,
   • doplnkom vytvoreným pomocou ShopFocus API rozhrania, ktoré poskytla tretia osoba prostredníctvom webových stránok (poskytovateľ nezodpovedá ani za úroveň dostupnosti doplnku API, jeho aktuálnou či budúcou kompatibilitou ani za zhodu popisu funkcionalít doplnku API so skutočnou funkcionalitou).
  6. Vyššie predvídateľné škody, ktoré prípadne môžu vzniknúť porušením povinnosti poskytovateľa, predstavuje čiastku maximálne do výšky 30 % z ceny dodávky, pri ktorej došlo ku škodovej udalosti, ak nie je dohodnutá iná výška. Užívateľ je zodpovedný za vykonávanie pravidelných záloh, poskytovateľ nenesie zodpovednosť za stratu alebo poškodenie dát užívateľa. Náklady na rekonštrukciu stratených alebo znehodnotených dát nesiete Vy.
  7. Vzájomne si nezodpovedáme okrem prípadov uvedených v zákone za porušenie záväzkov spôsobenou vyššou mocou. Za vyššiu moc sa považuje vojnový stav, zákonné obmedzenie vývozu, dovozu, výroby, štrajky, sabotáže, živelná pohroma a ďalšie skutočnosti, ktoré sme neboli schopní dôvodne predpokladať alebo pri primeranom úsilí ovplyvniť a ktoré bránia naplneniu uzatvorenej zmluvy.
  8. O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť je dotknutá strana povinná informovať druhú stranu bez zbytočného odkladu, inak stráca právo na uplatnenie dôsledkov týchto okolností. Po skončení trvania týchto okolností je dotknutá strana povinná informovať druhú stranu o náhradnom termíne plnenia. Poskytovateľ splní povinnosť uverejnením informácie o vzniku/skončení týchto okolností na svojej webovej stránke.
  9. Všetky chyby je nutné oznámiť prostredníctvom helpdesku, a to telefonicky na: tel. 00420 / 601 389 224 (v pracovné dni v dobe 9-16 hod.) alebo prostredníctvom e-mailu na: podpora@shopfocus.sk.
  10. Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, strany si nebudú vzájomne hradiť náhradu ušlého zisku, ktorý vznikne v súvislosti s plnením zmluvy (to neplatí, pokiaľ škoda vznikne v dôsledku konania založeného na podvodnom konaní, úmysle alebo hrubej nedbalosti zodpovednej strany) a škodu, ktorá vznikne v súvislosti s ústne vystavenou objednávkou.
 10. 10. Licenčná zmluva

  1. Autorské práva, ako aj ostatné iné práva duševného vlastníctva, vzťahujúce sa  k softwarovým produktom, vrátane príručiek, manuálom a ďalším dokumentom, patria príslušnému autorovi a nie sú týmto zmluvným vzťahom dotknuté. Všetky logá, registrované ochranné známky, ochranné známky, ďalšie značky a názvy výrobkov patria ich vlastníkom. V prípade poskytnutia licencie na prevádzku softwaru patria všetky autorské práva poskytovateľovi a tvorcom softwaru. Užívateľovi nevznikajú uzatvorením zmluvy a udelením licencie žiadne práva k ochranným známkam poskytovateľa alebo tretích osôb. Ak nie je dohodnuté inak, užívateľovi nevzniká právo užívať fotografie, ktoré sú súčasťou šablón webových stránok.
  2. Pokiaľ riadne uhradíte dohodnutú cenu, udelíme Vám licenciu (oprávnenie k výkonu práva užívať dodávku špecifikovanú v zmluve k účelu zo zmluvy vyplývajúcemu), keď:
   • licencia je dohodnutá ako: nevýhradná
   • doba trvania licencie: licencia je udeľovaná na dobu jedného mesiaca (po uhradení mesačnej splátky je predĺžená vždy o 1 kalendárny mesiac, pokiaľ sa nedohodneme inak)
   • územný rozsah licencie: bez obmedzenia.
  3. Nie ste oprávnený vytvoriť podlicenciu. Postúpiť práva k dodávke, a to aj osobe, ktorá s Vami tvorí koncern, ste oprávnený len s našim predchádzajúcim výslovným súhlasom.
  4. Nie ste oprávnený dodávku rozmnožovať za účelom jej rozširovania, rozširovať či akýmkoľvek spôsobom ju zdieľať tretím osobám, prenajímať ju ani požičiavať, iba ak by sme Vám k tomu dali predchádzajúci výslovný a písomný súhlas. Nesmiete prekročiť množstevný rozsah licencie dohodnutý v zmluve alebo stanovený týmito VOP.
  5. Nie ste oprávnený vykonávať úpravu, spätnú analýzu, rekompiláciu, prevod zo zdrojového kódu aplikácie, pristupovať k zdrojovému kódu a nesmiete sprístupniť zdrojový kód aplikácie akejkoľvek tretej osobe.
  6. Nie ste oprávnený odstraňovať, meniť, zakrývať alebo akýmkoľvek iným spôsobom zasahovať do akýchkoľvek autorsko-právnych, či iných označení príslušných subjektov umiestnených alebo uložených na softwarových produktoch, alebo akýchkoľvek ich častí, alebo dokumentácii k softwarovému produktu.
  7. Máte povinnosť zaistiť, aby tretie osoby bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu neboli akýmkoľvek spôsobom zoznámené s rozsahom a postupom plnenia zmluvy, ako aj súvisiacimi podkladmi. Týmto beriete výslovne na vedomie, že sa jedná o dôverné informácie podľa § 1730 občianskeho zákonníka.
  8. Bez nášho výslovného predchádzajúceho súhlasu je zakázané čiastočné alebo úplné kopírovanie cenníka, brožúr, fotografií, katalógov, technických dát poskytovateľa. Užívateľovi neprináleží žiadne právo z prípadných chýb či nepresných dát uvedených v týchto materiáloch.
  9. Súhlasíte s tým, že v spodnej časti e-shopu budú uvedené informácie o poskytovateľovi, ako o majiteľovi príslušných licenčných oprávnení a ako majiteľovi e-shopu.
  10. Pokiaľ nesplníte vyššie uvedené licenčné podmienky, môžeme odstúpiť od tejto zmluvy a vyžadovať finančnú náhradu v prípade ušlého zisku. 
  11. Predmetný software ako autorské dielo a databázy v ňom zahrnuté, sú chránené  podľa autorského zákona a trestného zákonníku. Užívateľ je oprávnený ich používať len v rozsahu a spôsobom stanoveným poskytovateľom.
  12. V prípade zásahu užívateľa do autorských práv poskytovateľa nám vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške 4.000,-€, ktorá je splatná na základe výzvy k úhrade zmluvnej pokuty v lehote 15 dní od doručenia výzvy. Nárok poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú zásahom užívateľa do autorských práv poskytovateľa, ktoré má voči užívateľovi, nie je zaplatením zmluvnej pokuty dotknutý.
  13. Pri nároku na zmluvnú pokutu má poskytovateľ v prípade zásahu užívateľa do jeho autorských práv nároky vyplývajúce z autorského zákona (najmä nárok na zdržanie sa ďalších zásahov do autorských práv, nárok na poskytnutie údajov o spôsobe a rozsahu neoprávneného užitia softwaru a nárok na odstránenie následkov zásahu do autorských práv vrátane poskytnutia primeraného zadosťučinenia a vydanie prípadného bezdôvodného obohatenia).
 11. 11. Ochrana osobných údajov

  1. Ako spracovávame Vaše osobné údaje a chránime Vaše súkromie, sa môžete dočítať  v sekcii Podmienky spracovania osobných údajov.
 12. 12. Doručovanie

  1. Oznámenia týkajúce sa vzájomných vzťahov zmluvných strán (najmä týkajúce sa vzniku, trvania a zániku zmluvy) musia byť písomné. Za písomnú formu sa považuje rovnako oznámenie poslané e-mailom na e-mailovú adresu druhej strany. V prípade doručovania poštou je oznámenie považované za doručené tretím dňom po jeho odoslaní. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté.
  2. Bežná komunikácia medzi stranami zmluvy prebieha prostredníctvom e-mailu. E-mail je doručený odoslaním elektronickej správy na príslušnú e-mailovou adresu druhej zmluvnej strany, pokiaľ sa tak stane v pracovných dňoch medzi 8:00–17:30 hod.. V opačnom prípade je e-mail považovaný za doručený v 8:00 hod. prvého nasledujúceho pracovného dňa.
 13. 13. Závěrečné ustanovenia

  1. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, riadia sa všetky zmluvné vzťahy týmito VOP. Príslušné ustanovenia autorského zákona a ďalších právnych predpisov upravujúcich užívanie počítačových programov a databáz vrátane sankcií nie sú zmluvou a týmito VOP dotknuté.
  2. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť VOP, novú verziu VOP zverejníme bez zbytočného odkladu na svojich webových stránkach. S aktuálnou verziou VOP Vás oboznámime najneskôr vždy pri zaslaní upgrade dodávky. Uhradením faktúry, ktorá bude vystavená po takej úprave VOP, tieto nové VOP akceptujete v plnom rozsahu.
  3. Všetky ostatné vedľajšie ústne jednania sú neúčinné. Všetky zmeny a dodatky konkrétnej zmluvy musia byť podané písomnou formou, alebo v súlade s týmito VOP.
  4. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto VOP sa stane neúčinným, zostávajú ostatné ustanovenia účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť okamžite neúčinné ustanovenie takými ustanoveniami, ktoré sa najviac približujú k hospodárskemu účelu sledovaného neúčinným ustanovením, a to formou písomného dodatku.
  5. Uzatvorené zmluvy uchovávame v elektronickej podobe, prip. písomnej forme a nie sú verejne prístupné. Jazykom vzájomnej komunikácie strán a jazykom zmluvy je slovenský jazyk. 
  6. VOP vrátane ďalších právnych vzťahov výslovne tu neupravených, autorské práva a licenčné zmluvy, sa riadia výlučne slovenským právom, konkrétne ustanoveniami zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a to vo vzťahu ku všetkým aj zahraničným užívateľom. Prejednávanie sporov vyplývajúcich zo zmluvy je dané výlučne slovenským súdom. Príslušným súdom je príslušný súd podľa sídla poskytovateľa.
  7. Každá zo strán má povinnosť okamžite informovať druhú stranu o všetkých skutočnostiach neuvedených v zmluve, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov zo zmluvy.
  8. Užívateľ nie je oprávnený prevádzať svoje práva a povinnosti zo zmluvy, ich časť alebo celok, bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa.
  9. Poskytovateľ je oprávnený postúpiť všetky práva a záväzky zo zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu užívateľa v prípade, že je užívateľ v omeškaní so splnením akejkoľvek svojej povinnosti podľa zmluvy a VOP.
  10. Aktuálne platné znenie VOP je zverejnené vždy na webovej stránke poskytovateľa https://www.shopfocus.sk/obchodne-podmienky/..
  11. Tieto VOP sú platné a účinné odo dňa 4. 5. 2021.
Vyskúšať e-shop zdarma

Vyskúšať E-shop zadarmo x

 • Váš E-mail *

Prístup do administrácie E-shopu Vám pošleme na zadaný email.

Individuálne riešenie e-shopu x

 • Váš E-mail *
 • Popis Vášho e-shopu. (funkcie, grafika) *

Po odoslaní Vášho E-mailu Vám naň obratom odpíšeme.